sodel: (Default)
Vladyslav Sodel ([personal profile] sodel) wrote2013-11-06 02:57 pm

Жителів Праги 1945-го з плакату видають за фото киян в 1943-му...

Всі вільні від комерційної реклами стіни київського метрополітену завішані однаковими постерами на тему 70-ти річчя визволення Києва... на постері дві архівні фото, і якщо до нижньої фотографії особисто в мене нема особливих претензій... окрім нарочитої режисури і постановки кадру(улюблений прийомчик радянських пропагандистських фотокорів часів Другої Світової), то друга фоточка видає себе с потрохами, там у верхньому кутку видно назву магазину латиницею.

Тож вітають нас з цього плакату усміхнені пражаки, бо це фото http://goo.gl/YKJj4u Олександра Єгорова(http://goo.gl/0uguVu) яке він зробив в Празі 9 травня 1945 року. До речі, так само в 39`му пражаки вітали зіґою німців - http://goo.gl/Dmd1Tt

Я розумію що дизайнери дупля не відстрілюють(схожий шкандаль був недавно в Росії і в Одесі), і їм немає ніякої різниці де це і що це знято, я не розумію замовників, якім певно теж один фіг, аби освоїти бюджет. Ще підозрюю що в архівах тупо немає фотографій які б засвідчували, що кияни полум'яно вітали Червону Армію як "освободітєлєй".

Отож маємо — на витрачені кошти платників податків пропагують і дезінформують діячі з КМДА і КП «Киевский метрополитен». В мене питання, хто за це відповість, і принесе вибачення?!!

Дурацьке риторичне питання звичайно що.
VLAD6200


Post a comment in response:

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.